Paragraphics

> Welcome Page > Paragraphics


2023년 12월 23일  망실봉

.
.
.


윈드구루.1.7~2.5m/s

기상청 3m/s 는 개불,  무풍에 가까운 북동풍

한번의 이륙실패,

최고고도는 920m

20여분 비행후  승강기 대학 가기전 논에 착륙.

정동풍이 들어오면 덕유산쪽으로 붙여도 될듯.


 

20231223_122558.jpg

.
.
.  DSC_2892-1.jpg
 

.
.
. 
DSC_2905-1.jpg
 

.
.
.


 
DSC_2909-1.jpg
 

.
.
.


 
DSC_2917-1.jpg
 

.
.
. 

20231223_134220.jpg
 

.
.
.
2023년 12월 23일  망실봉